Lễ chào cờ đầu tuần của các bé trường mầm non Hòa Tiến 1

Lễ chào cờ đầu tuần vào mỗi sáng thứ hai, tất cả  cô giáo , nhân viên và các bé trường mầm non Hòa Tiến 1 cùng đứng nghiêm tham gia chào cờ. Lá cờ của Tổ quốc và bài Quốc ca phải vang lên hùng tráng trong không [...]

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính Đơn vị: Trường Mầm non Hòa Tiến 1 Chương: 622 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 ĐVT: Triệu đồng Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực [...]

Công khai theo thông tư 36

Biểu mẫu 01 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019 - 2020     STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất [...]

Quyết định công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /QĐ-MNHT 1  Hòa Tiến,  ngày       tháng      năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến [...]

02363 670 034