Lễ chào cờ đầu tuần của các bé trường mầm non Hòa Tiến 1

Lễ chào cờ đầu tuần vào mỗi sáng thứ hai, tất cả  cô giáo , nhân viên và các bé trường mầm non Hòa Tiến 1 cùng đứng nghiêm tham gia chào cờ. Lá cờ của Tổ quốc và bài Quốc ca phải vang lên hùng tráng trong không [...]

Công khai theo thông tư 36

Biểu mẫu 01 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019 - 2020     STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất [...]

Quyết định công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /QĐ-MNHT 1  Hòa Tiến,  ngày       tháng      năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến [...]

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN 1 CẨM NÊ Chủ đề: Giao thông Hoạt động: Thể dục Đề tài: Bật nhảy từ trên cao xuống 40cm - 50cm Lớp: Mẫu giáo Lớn 1 Cẩm Nê I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết phối hợp các tay, chân, mắt để thực hiện vận [...]

02363 670 034