Hoạt động tạo hình lớp Lớn 2 Cẩm Nê

                                Hoạt động: Tạo hình                               Đề tài: Vẽ đồ dùng, dụng cụ nghề nông   I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu hoạt động - Cho cả lớp hát bài “Lớn lên cháu lái máy cày”. - Trò chuyện về nội dung bài hát. 2. Hoạt động trọng tâm a) Hoạt động 1: Quan [...]

Hoạt động làm quen chữ cái của lớp lớn 1 Cẩm Nê

       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Hoạt động: Làm quen chữ cái Đề tài: Chữ cái b, d, đ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Mở đầu hoạt động - Cô và trẻ vận động bài: “Lớn lên cháu lái máy cày”   2. Hoạt động trọng tâm a) Hoạt động 1: Làm quen chữ cái b, [...]

HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP MẪU GIÁO LỚN 1 CẨM NÊ Chủ đề: Giao thông Hoạt động: Thể dục Đề tài: Bật nhảy từ trên cao xuống 40cm - 50cm Lớp: Mẫu giáo Lớn 1 Cẩm Nê I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Trẻ biết phối hợp các tay, chân, mắt để thực hiện vận [...]

02363 670 034