Trải nghiệm vườn hoa tại khu công nghê sinh học cao Đà Nẵng

Chiều ngày 11/12/2019, trẻ có một ngày trải nghiệm ý nghĩa tại khu công nghệ sinh học cao Đà Nẵng. Trẻ được biết về các loại hoa, loại cây và cách trồng của từng loại. Một số hình ảnh của hoạt động   Nguồn: Trường mâm non [...]

Lễ chào cờ đầu tuần của các bé trường mầm non Hòa Tiến 1

Lễ chào cờ đầu tuần vào mỗi sáng thứ hai, tất cả  cô giáo , nhân viên và các bé trường mầm non Hòa Tiến 1 cùng đứng nghiêm tham gia chào cờ. Lá cờ của Tổ quốc và bài Quốc ca phải vang lên hùng tráng trong không [...]

Công khai theo thông tư 36

Biểu mẫu 01 (Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp): Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (Tên cơ sở giáo dục): Trường Mầm non Hòa Tiến 1   THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2019 - 2020     STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất [...]

Quyết định công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:     /QĐ-MNHT 1  Hòa Tiến,  ngày       tháng      năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến [...]

02363 670 034