Công khai theo Thông tư 61 năm 2019

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 93/QĐ-MNHT 1  Hòa Tiến,  ngày 26 tháng 4 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1                                                 HIỆU [...]

02363 670 034