Lễ kết nạp Đảng viên

Trong những năm qua, Chi bộ Mẫu giáo 1 luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo [...]

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC 1/6 CHO CON CNGVNV

Ngày 27/5, Công Đoàn trường mầm non Hòa Tiến 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 . Đồng chí Trịnh Duy Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo Tổng kết [...]

Công khai theo Thông tư 61 năm 2019

UBND HUYỆN HÒA VANG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 93/QĐ-MNHT 1  Hòa Tiến,  ngày 26 tháng 4 năm 2019   QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1                                                 HIỆU [...]

02363 670 034