HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI TRẺ THAM QUAN VƯỜN RAU LỚP NHỠ 3

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

-Trẻ quan sát sự nảy mầm phát triển của cây rau :

-Trẻ quan sát các loại cũ quả:

-Trẻ quan sát vườn hoa

Nguồn: MN Hòa Tiến 1.

Chia sẻ bài viết


02363 670 034