Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015"

Thứ năm - 14/05/2015 09:22
Ký giao ước thi đua thực hiện

Ký giao ước thi đua thực hiện

Ngày 8/5/2015 trường Mầm non Hoà Tiến 1 tổ chức phát động thi đua hưởng ứng "Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015" và tổ chức cho từng cá nhân trong Hội đồng ký giao ước thi đua thực hiện

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     
      HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
            Số: 41 /KH-MNHT 1
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                       
      Hòa Tiến, ngày 06 tháng 5 năm 2015
 
   
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua hưởng ứng
 “Năm Văn hoá, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoà Tiến 1.

 
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm Văn hoá, văn minh đô thị 2015”; Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố”;
Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-PGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang, trường Mầm non Hoà Tiến 1 phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm Văn hoá, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đơn vị với các nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tạo khí thế sôi nổi trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức trường Mầm non Hoà Tiến 1 ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và hưởng ứng tích cực và hành động thiết thực trong việc thực hiện Năm Văn hoá văn minh đô thị của cấp trên.
Thông qua các hoạt động của phong trào thi đua, không ngừng nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ năng lực chuyên môn; rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong văn hoá công sở.
Đoàn kết, thi đua thực hiện tốt Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang và Kế hoạch số 22/KH-MNHT1 ngày 22/01/2015 của trường Mầm non Hoà Tiến 1 về việc tổ chức triển khai “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015”.  
2. Yêu cầu
Gắn kết phong trào thi đua thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển giáo dục đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của đơn vị; không phô trương hình thức, lãng phí; có sức lan toả, thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động tích cực, hưởng ứng tham gia.
Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua này với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với cuộc vận động xây dựng Người cán bộ công chức “Trách nhiệm, trung thực, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu chuyên nghiệp”; trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo: Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; gắn với thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây, 3 chống” trong “Năm Văn hoá, văn minh đô thị 2015” của thành phố.
Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; khen thưởng trên cơ sở kết quả, thành tích phong trào thi đua.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Khẩu hiệu thi đua
“Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoà Tiến 1 quyết tâm thực hiện tốt “Năm văn hoá, văn minh đô thị - 2015”.
2. Nội dung thi đua
a) Tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt và công tác tuyên truyền vận động, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, làm cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức đều được quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm Văn hoá văn minh đô thị 2015”, hưởng ứng thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của UBND huyện và Phòng GD&ĐT về “Năm văn hoá, văn minh đô thị”, xem đây là niềm tự hào, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đối với thành phố thân yêu của mình.
b) Tự giác tham gia và tuyên truyền vận động gia đình, người thân và các tầng lớp nhân dân đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự mỹ quang, chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh môi trường.Trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả mô hình “Trường học xanh”, “Trong đơn vị không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Trước cơ quan, cổng trường học văn minh sạch đẹp”, “Trường học không rác thải” … Tất cả phấn đấu tạo thành ý thức tự giác và nếp sinh hoạt thường xuyên của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
c) Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải là người gương mẫu thực hiện nếp sống văn hoá công cộng và hành vi ứng xử có văn hoá trong cuộc sống hằng ngày. Phấn đấu xây dựng bản thân mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thân thiện, chân thành, hiếu khách; là người nhiệt tình, tận tụy và sáng tạo trong lao động, công tác và học tập; là người sống vì tập thể, vì mọi người; là người lịch thiệp từ lời nói đến cử chỉ, hành động; biết xấu hổ, biết 4 xin “xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cảm ơn”
d) Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong cán bộ, giáo viên, nhân viên thông qua việc thường xuyên đổi mới, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp, đề xuất có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu tất cả nhiệm vụ được giao.
đ) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong hoạt động công vụ cũng như trong tiếp xúc, giải quyết nhu cầu của tổ chức, công dân. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng và tính chuyên nghiệp của từng công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công việc của từng cá nhân. Đăng ký và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung “5 xây, 3 chống” sát với công việc được giao nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2015.
e) Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoà Tiến 1 thực hiện tốt Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND huyện Hòa Vang về Quy định quy tắc ứng xử trong trường học.
f) Tập trung đôn đốc và kiếm tra tình hình thực hiện các quy định về văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt là trong giao tiếp với phụ huynh và công dân.
3. Thời gian thi đua
Thời gian phát động phong trào thi đua thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị 2015” bắt đầu từ tháng 5 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.
Thời gian sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết đánh giá cuối năm 2015 nhà trường sẽ biểu dương khen thưởng.
III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA
1.Tham gia đầy đủ các hội nghị quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015”; Kế hoạch số 26/KH-PGDĐT của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về triển khai thực hiện “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015” của ngành.
2. Tham gia tuyên truyền vận động mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015”, hướng ứng thực hiện Kế hoạch Phòng Gd&ĐT về “Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015”
3. Không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Bản thân và gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội. Tham gia tích cực hoạt động mô hình “Thôn, tổ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Thôn không có rác thải”, “Tuyến đường văn minh sạch đẹp” … tại nơi cư trú.
4. Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hoá công cộng và hành vi ứng xử có văn hoá trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời vận động gia đình, người thân và các tầng lớp nhân dân thực hiện .
5. Thân thiện trong giao tiếp, có trách nhiệm, chuyên nghiêp trong việc giải quyết công việc với công dân, tổ chức; sẵn sàng “xin lỗi” khi sai và “cảm ơn”. khi được giúp đỡ... Trong quan hệ đồng nghiệp có lối ứng xử tôn trọng, phối hợp tốt trong công việc, giúp đỡ, quan tâm lẫn nhau. Tiết kiệm và có trách nhiệm với tài sản công.
6. Có giải pháp tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, sáng kiến mới; sử dụng hiệu quả các phần mềm làm việc tại cơ quan; có nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
7. Tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ; hoàn thành các chưong trình, kế hoạch công tác đề ra theo định kỳ quy định; hoàn thành xuất sắc 16 chi tiêu thi đua của ngành giáo dục thành phố và 3 nhiệm vụ trọng tâm của huyện được giao trong năm 2015.
8. Đảm bảo hiệu quả thời gian làm việc; trong thực hiện nhiệm vụ hạn chế thấp nhất việc,  bị phê bình, nhắc nhở nhiều lần (2 lần trở lên) cho một loại công việc; không có vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật.
9. Có đăng ký và thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU với các nội dung “5 xây, 3 chống”. Nội dung đăng ký cụ thể, sát thực phù hợp với công việc được giao, có chỉ tiêu phấn đấu hoặc sản phẩm cụ thể, có theo dõi đánh giá kết quả định kỳ theo quy định.
10. Thực hiện tốt các quy định về văn hoá, văn minh công sở; văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy định; không hút thuốc lá trong cơ quan nơi công cộng, các công trình vệ sinh của cơ quan đơn vị phải đảm bảo sạch sẽ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các bộ phận đoàn thể Công đoàn, chi Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện các nhiệm vụ hưởng ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Các tổ chuyên môn, các bộ phận thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở để các giáo viên, nhân viên thực hiện tốt hơn.
          2. Hội đồng Thi đua khen thưởng của nhà trường đưa nội dung thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” vào tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tham mưu đề xuất với Hiệu trưởng khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào này.
          3. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện tốt “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong nhà trường.
  Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hoà Tiến 1 đề nghị các bộ phận triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Hoà Vang (để báo cáo);
- Công đoàn trường (để phối hợp);
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện)
- Lưu: VT, HSTĐ (Thục).
 
                     HIỆU TRƯỞNG
                           (đã ký)


 
                 
                   Đỗ Nữ Lâm Thanh


 
 

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Giới thiệu

I . SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 1. Đặc điểm, tình hình:- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng. - Số điện thoại:  05113670034- Email: mnhoatien1.hv@gmail.com- Quá trình thành lập và phát triển: Trường MN Hoà Tiến 1 được thành lập theo Quyết...

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile