Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29 của trường Mầm non Hoà Tiến 1

Thứ ba - 24/11/2015 22:38
KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 534/KH-PGDĐT ngày 12/10/2015 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về thực hiện Kế hoạch số 9312/KH-UBND ngày 15/7/2015 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Trường Mầm non Hoà Tiến 1 Đề nghị toàn thể các CBGVNV triển khai thực hiện tốt

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 
 HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
                           Số:     /KH-MNHT 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
                       
     Hòa Tiến, ngày     tháng 10 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 534/KH-PGDĐT ngày 12/10/2015 của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về thực hiện Kế hoạch số 9312/KH-UBND
ngày 15/7/2015 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo
 

          Thực hiện Kế hoạch số 534/KH-PGDĐT ngày 12/10/2015 về tổ chức thực hiện  Kế hoạch số 9312/KH-UBND ngày 15/7/2015 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường Mầm non Hoà Tiến 1 xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH
1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của đơn vị  nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 534/KH-PGDĐT ngày 12/10/2015 về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 9312/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25/01/2014 của Thành ủy Đà Nẵng; Chương trình hành động số 23-CTr/HU ngày 24/02/2014 của Huyện ủy Hòa Vang “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
2. Kế hoạch là cơ sở để trường mầm non Hoà Tiến 1 xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.
3. Bồi dưỡng, xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
  4. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tại đơn vị.
  5. Góp phần cùng với toàn ngành, địa phương và xã hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
  6. Tiếp tục tham mưu với cấp trên tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới công tác quản lý tài chính 
  7. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
  8. Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
  9. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào công tác quản lý, hoạt động dạy học.
III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU/MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Nội dung 1. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động trong đổi mới giáo dục
Tình hình hiện nay Tổ chức triển khai Kế hoạch số 534/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của phòng GD&ĐT Hoà Vang trong toàn Hội đồng  
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong toàn đơn vị và phụ huynh học sinh nắm bắt được các chủ trương về đổi mới giáo dục và đào tạo của các cấp
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu  100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, trong đơn vị và mọi phụ huynh học sinh nắm bắt được các chủ trương về đổi mới giáo dục và đào tạo của các cấp.
Giải pháp thực hiện Tổ chức Hội nghị triển khai trong toàn đơn vị kế hoạch của nhà trường về thực hiện Kế hoạch 534/KH-PGD&ĐT ngày 12/10/2015 và văn bản của các cấp. Chỉ đạo các bộ phận, các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch  để tổ chức triển khai kế hoạch của đơn vị, của ngành, văn bản của các cấp.
Chủ động phối hợp với ban ngành địa phương, các đoàn thể trong đơn vị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch đến phụ huynh học sinh và nhân dân.Tổ chức nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết về thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về đổi mới giáo dục và đào tạo.
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Hiệu trưởng nhà trường
Phối hợp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên
Nội dung 2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý
a) Tiếp tục triển khai Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo dục với các ban, ngành, địa phương
Tình hình hiện nay Nhà trường thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Thực hiện theo Thông tư Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Nâng cao vai trò của người đứng đầu đơn vị trong quản lý điều hành các hoạt động trong nhà trường.
Giải pháp thực hiện Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của các cấp.
Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được phân cấp.
Tham mưu PGD ĐT  trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao.
Tổ chức thực hiện Chủ trì:  Ban giám hiệu  
Phối hợp: Ban Chấp hành công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên
b) Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại đơn vị
Tình hình hiện nay Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch công tác CCHC của UBND huyện, phòng GD&ĐT; xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả công tác CCHC tại đơn vị.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy
Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy, có sự thay đổi tích cự về tác phong, lề lối làm việc, chất lượng công tác, không còn biểu hiện quan liêu, không còn bệnh hình thức;
Giải pháp thực hiện Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy tập trung thực hiện "5 xây, 3 chống"
Tổ chức thực hiện Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
c)  Tiếp tục hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục
Tình hình hiện nay  Nhà trường đã được đánh giá ngoài và được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (cấp cao nhất của bậc học MN)
Các cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị có kinh nghiệm trong công tác thu thập thông tin minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí tự đánh giá cho các tiêu chuẩn.
Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng theo lộ trình.
Chỉ tiêu đến năm
2020/ Mục tiêu
Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng và cập nhật các thông tin minh chứng theo từng năm để tự đánh giá chất lượng nhà trường.
Cán bộ quản lý tiếp tục học tập và tham gia các đoàn đánh giá ngoài do Sở triệu tập.
Tiếp tục duy trì kết quả trường Mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3
Giải pháp thực hiện Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng công tác tự đánh giá cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác kiềm định chất lượng giáo dục.
Hằng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng
Tích cực tham gia các đoàn đánh giá ngoài do Sở GD&ĐT triệu tập.
Tổ chức thực hiện BGH trường và toàn thể Hội đồng
Nội dung 3. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo
a) Từng bước thực hiện chuẩn hóa về đội ngũ CBQL và giáo viên
Tình hình hiện nay 100% GV có trình độ đạt chuẩn.
Trên chuẩn: 29 – tỷ lệ 90,6%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 100% GV trình độ đạt chuẩn.
Trên chuẩn: 95%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 100% GV trình độ đạt chuẩn.
Trên chuẩn: 100%
 
Giải pháp thực hiện Đẩy mạnh công tác Bồi dưỡng đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng.
Tổ chức tốt công tác BDTX hàng năm.
Tạo điều kiện và động viên giáo viên tham gia học nâng chuẩn.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
b) Tổ chức đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách
Tình hình hiện nay Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đội ngũ theo quy định.
Xét nâng lương, nâng lương trước hạn kịp thời.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ chính sách.
Tham mưu tổ chức nâng hạng cho GV được đào tạo trên chuẩn.
Xếp chuyển hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Chế độ chính sách đảm bảo động viên được đội ngũ  và đảm bảo kịp thời.
Thực hiện tốt việc nâng lương trước hạn.
Giải pháp thực hiện Công khai minh bạch chế độ chính sách.
Xét nâng lương trước hạn đầy đủ kịp thời.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Kế toán các đơn vị.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: Phòng GD&ĐT Hoà Vang, Phòng Nội vụ.
Nội dung 4. Nâng cao chất lượng giáo dục
-Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường MN. Triển khai các giải pháp nâng cao thể chất cho trẻ. Cụ thể:
Tình hình hiện nay 90% trẻ phát triển về lĩnh vực phát triển thể chất
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 94% trẻ phát triển về lĩnh vực phát triển thể chất
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 98% trẻ phát triển về lĩnh vực phát triển thể chất
Giải pháp thực hiện Chỉ đạo đến các tổ chuyên môn, các giáo viên tổ chức các hoạt động phát triển thể chất.
Xây dựng các mô hình phát triển thể chất cho trẻ vận động,
Tổ chức dạy: Aerobic.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
- Giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tình hình hiện nay 2,23%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 1,0%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 0,5%
Giải pháp thực hiện Thường xuyên thay đổi thực đơn cho trẻ, đảm bảo chế độ ăn phù hợp, cân đối các chất, đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ tại trường.
Công tác tuyên truyền với phụ huynh nâng chế độ tiền ăn, tuyên truyền kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại nhà
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
- Giảm tỉ lệ trẻ em thừa cân trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tình hình hiện nay 4,4%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 1,5%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 1,0%
Giải pháp thực hiện Có biện pháp chăm sóc và chế độ ăn cho trẻ, tăng cường cho trẻ ăn rau củ, hạn chế các chất tinh bột, cân đối đạm thực vật và đạm động vật.
Tuyên truyền kiến thức cho cha mẹ có chế độ ăn vừa phải khi trẻ ở nhà.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
- Tăng tỉ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp
Tình hình hiện nay 61%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 70%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 75%
Giải pháp thực hiện Vận động trẻ nhà trẻ ra lớp, giúp đỡ chuyên môn cho các NLĐLTT tạo lòng tin cho các bậc phụ huynh đưa trẻ ra lớp, nhóm (cả nhóm trẻ ở trường và nhóm lớp ĐLTT)
Giúp đỡ tư vấn cho các nhóm trẻ ĐLTT có điều kiện mở nhóm được thành lập theo quy định của cấp trên.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: UBND xã, Phòng GD&ĐT
- Tăng tỉ lệ trẻ em mẫu giáo  đến trường
Tình hình hiện nay 86%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 90%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 95%
Giải pháp thực hiện Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường.
Tăng cường công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đủ phòng học đối với những nơi đông dân cư để trẻ có điều kiện ra lớp.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Duy trì, giữ vững tỉ lệ trẻ 5 tuổi đến trường theo Đề án Phổ cập giáo dục cho trẻ năm tuổi
Tình hình hiện nay 100%
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 100%
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 100%
Giải pháp thực hiện Thực hiện đúng đề án phổ cập GD trẻ 5 tuổi, huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu.
Thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn để trẻ có điều kiện ra lớp.
Tổ chức tốt các hoạt động chuyên đề, chăm sóc giáo dục đúng theo theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: UBND xã
Duy trì tỉ lệ chủ nhóm lớp độc lập tư thục được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí nhóm lớp
Tình hình hiện nay 11 nhóm
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu 12 nhóm
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 15 nhóm
Giải pháp thực hiện Tiếp tục duy trì các nhóm, lớp ĐLTT đang hoạt động, vận động các chủ nhóm tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở và PGD tổ chức, tham gia các hoạt động chuyên đề tại nhà trường và do phòng GD&ĐT tổ chức
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: UBND xã, Phòng GD&ĐT
Duy trì chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Tình hình hiện nay Đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Được công nhận lại Chuẩn Quốc gia mức độ 2
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt Chuẩn Quốc gia
Giải pháp thực hiện Tham mưu tu sửa các cơ sở vật chất và bổ sung các hạng mục CSVC còn nợ lại khi công nhận chuẩn tại Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT, nâng cao chất lượng giảng dạy, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra theo quy định.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: Phòng GD&ĐT
Xây dựng các mô hình bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Tình hình hiện nay Bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng không đủ diện tích theo quy định
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Cải tạo, nâng cấp bếp ăn Yến Nê 2 đảm bảo diện tích theo quy định
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu 2/2 bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm và diện tích theo quy định
Giải pháp thực hiện Tham mưu Phòng GD&ĐT đầu tư kinh phí nâng cấp mở rộng diện tích bếp ăn Yến Nê 2
Tổ chức thực hiện Hiệu trưởng tham mưu phòng GD&ĐT
Nội dung 5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công tác quản lí tài chính và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
a. Phát triển mạng lưới trường, lớp theo hướng đa dạng hóa và xã hội hóa, theo quy hoạch tổng thể ngành đến năm 2020
Tình hình hiện nay Đến đầu năm học 2015- 2016, toàn trường  có 15 nhóm, lớp/3 khu vực
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Phát triển mạng lưới trường, lớp: 18 nhóm, lớp/3 khu vực.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Phát triển mạng lưới trường lớp: 19 nhóm, lớp/ 3 khu vực
Giải pháp thực hiện Tham mưu với các cấp trên đầu tư tu sửa, cải tạo và xây mới các phòng học ở các khu vực để mở thêm lớp, nhóm.
- Khu vực Cẩm Nê mở thêm 02 lớp
- Khu vực Bắc An mở thêm 01 lớp
-Khu vực Yến Nê 2 mở thêm 01 lớp
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: Phòng GD&ĐT, UBND xã, các mạnh thường quân
b. Tiếp tục đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học
Tình hình hiện nay Hiện tại 100% nhóm, lớp có nhà vệ sinh, có đủ bàn ghế cho trẻ. Các nhóm, lớp được trang bị tương đối đầy đủ các trang thiết bị tối thiểu phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Hằng năm nhà trường đều xây dựng kế hoạch và tổ chức đầu tư sửa chữa, mua sắm thiết bị. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở vật chất cần đầu tư nâng cấp, cải tạo:
- Nhà vệ sinh: ở khu vực Bắc An chưa đáp ứng yêu cầu cho trẻ (số lượng xí/trẻ), các hầm rút của công trình vệ sinh ở các khu vực (3/3) cần được xử lý.
- Các phòng chức năng, phòng học: mái tôn lợp ở khu vực hành chính và các phòng giáo dục chức năng bị xuống cấp vào mùa mưa trẻ không thể vào hoạt động cần được thay mới, cải tạo. Lớp học khu vực Bắc An cần được thay mới mái tôn, ốp men tường, thay nền gạch men lớp học (ở vùng thấp lũ).
- Các trang thiết bị: có 5/5 lớp được trang bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02, 10/15 lớp chỉ được trang bị tương đối các trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đồ chơi ngoài trời cho trẻ cần được bổ sung để đảm bảo nhu cầu của trẻ.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tham mưu với Phòng GD&ĐT hằng năm đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa, xây mới các cơ sở vật chất theo giai đoạn 2016-2020.
Giải pháp thực hiện Kiểm tra, rà soát nhu cầu thực tế về các hạng mục, ưu tiên các hạng mục xuống cấp cần đầu tư trước để giải quyết cấp bách
Thường xuyên kiểm tra công tác bảo quản, tu sửa các công trình nhà vệ sinh. Tham mưu cấp trên có kế hoạch đầu tư mới đối với các công trình vệ sinh xuống cấp nặng.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Tham mưu: Địa phương, Phòng GD&ĐT, các mạnh thường quân.
c. Thực hiện tốt việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục
Tình hình hiện nay Các hoạt động về xây dựng môi trường giáo dục, phong trào giáo dục và tranh thủ cho điều kiện giáo dục có kết quả rất tốt.
Chỉ tiêu đến năm 2018/ Mục tiêu Tham mưu với Phòng GD&ĐT, địa phương có những chính sách phù hợp với thực tế các cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa giáo dục.
Chỉ tiêu đến năm 2020/ Mục tiêu Tham mưu với Phòng GD&ĐT, địa phương có những chính sách phù hợp với thực tế các cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa giáo dục.
Giải pháp thực hiện Tham mưu với Phòng GD&ĐT, các mạnh thường quân thực hiện xã hội hóa giáo dục.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
Nội dung 6. Triển khai thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào công tác quản lí, hoạt động dạy học
 
Giải pháp thực hiện
Tiếp tục thực hiện việc phát động thi đua trong toàn hội đồng vào đầu mỗi năm học. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, Hội đồng thi đua, khen thưởng; hướng dẫn cho CBGVNV tham gia viết và áp dung sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học để áp dụng trong công tác quản lý và giảng dạy đạt hiệu quả.
Tổ chức tập huấn cho cho CB-GV về hoạt động sáng kiến, khoa học.
Tích cực đổi mới việc phổ biến và áp dụng sáng kiến, giải pháp công nghệ trong các hoạt động dạy học và công tác quản lý của đơn vị, của ngành.
Tổ chức thực hiện Trường Mầm non Hoà Tiến 1
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công. Tham mưu chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trên tại đơn vị.
2. Các tổ chuyên môn, các bộ phận căn cứ Kế hoạch của đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của bộ phận phụ trách; đề ra các giải pháp thực hiện phải cụ thể, rõ ràng và khả thi. 
3. Các bộ phận, các tổ chuyên môn và giáo viên, nhân viên phụ trách Website thường xuyên gửi tin bài, hình ảnh hoạt động về triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch trên cổng thông tin của đơn vị.
4. Thường xuyên báo cáo các số liệu và nội dung thực hiện để tổng hợp báo cáo tham mưu và trình cấp trên.
5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục hằng năm được giao theo định mức phân bổ ngân sách hiện hành của cấp trên và công tác xã hội hoá tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/cáo);
- Hội đồng NT (để t/hiện);
-Website trường;                                                                         
- Lưu: VT, HSHT.
 
 
                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                 
                                           
                                         Đỗ Nữ Lâm Thanh
                                              
 
              
 
            
 

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Giáo dục

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Phòng GD thể chất cho trẻ

  Trẻ học Aerobic

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile