Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Thông báo bồi dưỡng thường xuyên GV

Thứ ba - 25/02/2014 03:30
Các nội dung modun bồi dưỡng thường xuyên nhà trường đã downloads về các giáo viên vào phòng máy chọn lọc để học
PHÒNG GD&ĐT HOÀ VANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        _________________________                                                             _______________________________________
   Số:     /KH-MNHT 1                                        Hoà Tiến, ngày     tháng    năm 2014                                                                                         
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học: 2013 – 2014
 
          Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/07/2012 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ các văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD ĐT Đà Nẵng về thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên;
Căn cứ Kế hoạch số 422/KH-PGD ĐT Hòa Vang về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ngành giáo dục và đào tạo;
Căn cứ vào tình hình thực tế, Trường MN Hòa Tiến 1 xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ và giáo viên năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, bậc học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của các phòng giáo dục-đào tạo, của sở giáo dục và đào tạo.
- Bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên luôn đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trong đơn vị.
III. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)
a. Nội dung bồi dưỡng 1
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.
- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.
- Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của bậc học, cấp học; chương trình; sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học.
b. Nội dung bồi dưỡng 2
- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học và nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện.
- Thời lượng khoảng: 30 tiết/năm học.
+ Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi (2 tiết): Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi thực hiện theo Thông tư 32/2010/TT-BGD ĐT ngày 02/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
+ Công tác chuyên môn (10 tiết):
Bộ chuẩn PTTE 5 tuổi, cách xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện chương trình GDMN; cách đánh giá Bộ Chuẩn trẻ 5 tuổi theo Thông tư số 23/TT –BGD ĐT ngày 22/07/2011; công tác chăm sóc dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe mầm non; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; công tác y tế trong trường mầm non; công tác chăm sóc giáo dục trẻ…
Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục, hoạt động sư phạm của nhà giáo
+ Chế độ chính sách cho học sinh (5 tiết)
Thực hiện chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo Thông tư số 29/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 15/7/2011 liên Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ tài chính; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015
+ Các văn bản chỉ đạo của bậc học mầm non (3 tiết)
Điều lệ trường mầm non theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 07/04/2008; Thông tư số 44/2010-TT-BGD ĐT ngày 20/12/2010 Về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 02/12/2010 về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Thông tư số 28/2011/TT-BGD ĐT ngày 15/7/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy cheestoor chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (2 tiết)
Các tiêu chí công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia thực hiện theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD ĐT của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo
+ Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng (3 tiết)
+ Các văn bản liên quan đến công tác (5 tiết)
Bồi dưỡng công nghệ thông tin
Bồi dưỡng pháp luật
Bồi dưỡng công tác thi đua, khen thưởng.
2. Khối kiến thức tự chọn ( Nội dung bồi dưỡng 3)(6o tiết/ năm học/giáo viên)
+ Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV.
+ Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.
+ Nội dung: Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự chọn các mô đuan bồi dưỡng.
- Giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ mầm non (10 tiết)
- Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non (5 tiết)
- Đổi mới phương pháp dạy học (15 tiết)
- Làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương (10 tiết)
- Bồi dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá giáo viên và trẻ (15 tiết)
- Bồi dưỡng nội dung giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật (5 tiết)
Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên theo bậc học.
Mỗi giáo viên lựa chọn một số mô đun phù hợp để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo khối kiến thức tự học đạt 60 tiết/năm học.
3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên
Thời lượng của mỗi nội dung BD có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng năm học; với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX/1 GV/năm học không thay đổi (phải đủ 120 tiết)
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo các quy định của chương trình bồi dưỡng thường xuyên, hình thức bồi dưỡng thường xuyên quy định tại Điều 5 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 về bồi dưỡng thường xuyên) cũng như các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trong mỗi năm học.
Đối với các nội dung đã có tài liệu phát nhà trường sẽ đăng ký mua đủ tài liệu cho giáo viên. Đối với các nội dung chưa có tài liệu phát hành trường sẽ tham mưu phòng Giáo dục sẽ tiếp tục liên hệ với Sở Giáo dục Đào tạo để có nguồn tài liệu cung ứng cho giáo viên. Trong thời gian chưa có tài liệu chính thống Ban giám hiệu sẽ hướng dẫn giáo viên chủ động tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng theo quy định (các thông tư, văn bản, tài liệu bồi dưỡng đăng tải trên mạng Internet).
5. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên
Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tự học, tự BDTX theo kế hoạch (đã được phê duyệt) của giáo viên; đánh giá kết quả BDTX  theo Chương III - Điều 12, Điều 13, Điều 14 - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa. (qua mạng Website, diễn đàn)
V. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Khối kiến thức bắt buộc
a. Nội dung bồi dưỡng 1:
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương.
- Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014
- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI của Đảng;
- Thông tư số 23/2010/TT-BGD&ĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến hết năm học 2014-2015;
- Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
- Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;
- Thông tư số 07/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/02/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non;
- Thông tư số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14/4/2011của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non;
- Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015;
- Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;
- Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên MN theo quy định tại QĐ số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011 – 2015;
- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giao trong các cơ sở giáo dục công lập;
- Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy trước chương trình lớp 1;
b. Nội dung bồi dưỡng 2
- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.
- Bồi dưỡng chuyên môn
+ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN theo 5 lĩnh vực;
+ Công tác phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non;
          + Bồi dưỡng về phát triển nhận thức và tình cảm xã hội
          2. Khối kiến thức tự chọn
          2.1. Nội dung bồi dưỡng 3:  Giáo viên tự lựa chọn đăng ký modun như sau:
MN 39. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non (10 tiết)
MN 41. Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non ( 5 tiết)
MN 20. Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học mầm non (15 tiết)
MN 7. Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non (Làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương)  (10 tiết)
MN33. Đánh giá trong giáo dục mầm non (Bồi dưỡng năng lực kiểm tra đánh giá giáo viên và trẻ) (15 tiết)
MN44. Giáo dục hòa nhập trong giáo dục mầm non (5 tiết)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1.  Đối với nhà trường
         Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX chung của đơn vị (kế hoạch phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian BDTX).
         Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, lựa chọn nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên sưu tầm, tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng và giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên, tổ chức tập huấn cho giáo viên. Đối với những nội dung còn vướng mắc cần được giải đáp, hướng dẫn thì Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp liên hệ với chuyên môn bậc học mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo.
          Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên theo kế hoạch đã xây dựng. Yêu cầu giáo viên lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự học, tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo cho công tác thanh, kiểm tra đột xuất và định kỳ của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đơn vị.
           2. Đối với Giáo viên
- Căn cứ vào Thông tư ban hành chương trình BDTX của các bậc học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 20/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và Kế hoạch của Phòng GD&ĐT để xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạh xây dựng theo năm học, kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, xác định thời gian bồi dưỡng cụ thể cho từng nội dung( số tiết bồi dưỡng, ngày tháng) và được Hiệu trưởng phê duyệt).
          - Mỗi giáo viên có 01 sổ BDTX, trong đó ghi chép đầy đủ nội dung bồi dưỡng 1(đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học), nội dung bồi dưỡng 2 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) và nội dung bồi dưỡng 3 (các mô đun); trình bày cần cụ thể, rõ ràng và khoa học, ghi rõ thời gian bồi dưỡng
( Lưu ý: Các nội dung thể hiện trên sổ BDTX phải tương ứng với thời gian bồi dưỡng tránh ghi chép hình thức, chống đối)   
2. Quy định việc kiểm tra và nộp báo cáo
          Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên dựa trên kế hoạch đã xây dựng và thực tế việc bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị. Các Kế hoạch phải được Hiệu trưởng phê duyệt.
        Trước ngày 20/05/2014 nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại  kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên, Báo cáo kết quả BDTX kèm theo danh sách xếp loại kết quả BDTX đề nghị Phòng cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2013-2014 về bộ phận chuyên môn mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo.
VI. Kế hoạch cụ thể theo tháng cho khối kiến thức bắt buộc
Tháng Nội dung BD1 Nội dung BD2 Số tiết
Tháng 8 - Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương.
- Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
- Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn; Nghị quyết Trung ương IV, khóa 11 của Đảng;
- Thông tư số 23/2010/TT-BGD&ĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;
- Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy trước chương trình lớp 1;
 
 
+ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN theo 5 lĩnh vực;
 
 
 
 
 
 
ND1:8
ND2:5
Tháng 9 - Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến hết năm học 2014-2015;
- Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;
 
++ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN theo 5 lĩnh vực;
  
 
 
 
 
ND1:4
ND2:5
Tháng 10 - Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;
- Thông tư số 07/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/02/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non;
 
+ Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN theo 5 lĩnh vực;
 
 
ND1:4
ND2:5
Tháng 11 - Thông tư số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14/4/2011của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Thông tư 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
 
 + Bồi dưỡng về phát triển nhận thức và tình cảm xã hội
 
ND1:4
ND2: 5
Tháng 12+1 - Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non;
- Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011-2015;
 
+ Bồi dưỡng về phát triển nhận thức và tình cảm xã hội
 
ND1:4
ND2: 5
Tháng 2 - Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; 
+ Bồi dưỡng về phát triển nhận thức và tình cảm xã hội
 
ND1:4
ND2: 2
Tháng 3 - Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên MN theo quy định tại QĐ số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011 – 2015;
- Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giao trong các cơ sở giáo dục công lập;
 
 + Hợp tác với cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ MN
 
ND1:4
ND2: 3
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2013-2014 của trường MN Hòa Tiến 1. Đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ, giáo viên nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.
                                                                        Hòa Tiến, ngày 15 tháng 02 năm 2014
Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD ĐT Hòa Vang;
- Các tổ CM;                                                                       
- Lưu: HSHT, VT.                                                                                 Đỗ Nữ Lâm Thanh
 

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Thông báo

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Khu nhà bếp

Hai nhà bếp ở hai khu vực

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile