Quyết định công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1

UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /QĐ-MNHT 1

 Hòa Tiến,  ngày       tháng      năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của trường Mầm non Hòa Tiến 1

 

                                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND  huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Mầm non Hòa Tiến 1;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-PGD&ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hòa Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho trường Mầm non Hòa Tiến 1;

        Xét đề nghị của bộ phận tài vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 của Trường mầm non Hòa Tiến 1 (theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang (Báo cáo);

– Như điều 3;

– Lưu: VT, KT­(Phúc)

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Đỗ Nữ Lâm Thanh

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


02363 670 034